• Gdje se nalazi projekat Montečevo?

  Projekat Montečevo se nalazi na teritoriji opštine Cetinje, odnosno na lokalitetu Čevo, u blizini elektroprenosne infrastrukture, odnosno dalekovoda DV 400kV Lastva – Čevo.

  Zemljište na kojem se planira izgradnja solarne elektrane je prema načinu korišćenja u većem dijelu neplodno zemljište, pašnjaci 7. i 8. klase, livade 7. i 8. klase i šume 6. i 7. klase.

 • Od čega se sastoji projekat Montečevo?

  Planirani projekat se sastoji od solarnih fotonaponskih panela, koji omogućavaju direktno apsorbovanje sunčevih zraka i pretvaranje sunčeve energije u električnu. Kako bi se ostvarila veza između solarnih polja i povezala sa trafostanicom, koja sakupljenu energiju podiže na zahtijevani nivo i uz pomoć priključno-razvodnog postrojenja povezuje na visokonaponski dalekovod 400kV Lastva – Čevo, biće izgrađeni srednjenaponski dalekovodi 35 kV. Pored toga, u planu je i izgradnja pomenute trafostanice sa priključkom radi povezivanja na prenosni visokonaponski dalekovod.

 • Da li solarni paneli rade kada sunce ne sija?

  Oni proizvode energiju iz dnevne svjetlosti, tako da mogu da rade čak i kada je vrijeme oblačno.

 • Kakav uticaj projekat ima na životnu sredinu?

  Sunce je beskonačan izvor energetskih resursa, a zbog proizvodnje čiste i obnovljive električne energije preuzima glavnu ulogu u savremenom društvu. Na taj način se smanjuje zavisnost od fosilnih goriva, što direktno utiče na kvalitet vazduha i unaprijeđenje cjelokupnog ekosistema.

  CWP je posvećen ispunjavanju najstrožih lokalnih i internacionalnih standarda u oblasti zaštite prirodnog i društvenog okruženja.

  Pored priznatih lokalnih eksperata, u izvođenju monitoringa flore i faune, kao i u izradi studija o procjeni uticaja projekta na prirodno i društveno okruženje, sarađujemo sa vodećim svjetskim konsultantima. Takođe, vodimo računa o blagovremenom identifikovanju, uključivanju i redovnom konsultovanju relevantnih nevladinih organizacija i građanskih udruženja.

  Studije o procjeni uticaja pokrivaju sve potencijalne uticaje projekta na životnu sredinu i društvo. Rezultat takvih studija predstavlja niz mjera i preporuka za koje se CWP i njegovi saradnici na projektu obavezuju da ispune. Te mjere su prije svega usmjerene na: očuvanje lokalne flore i faune, adekvatno uključivanje i saradnju sa lokalnim stanovništvom, obezbjeđivanje nesmetanog obavljanja poljoprivredne proizvodnje i korišćenja usluga ekosistema, smanjivanje ili eliminisanje nepoželjnih uticaja projekta, kroz konkretne mjere i kroz prijedloge za unaprijeđenje lokalne infrastrukture i druge oblike ulaganja u lokalnu sredinu. Pored propisanih mjera, CWP se trudi da pruži i dodatnu vrijednost tamo gdje je to moguće. Zainteresovana javnost će imati uvid u dokumenta i rezultate studija, kao i priliku i da učestvuje u javnim raspravama i procesima odlučivanja.

 • Da li lokalna zajednica ima koristi od projekta?

  U skladu sa našim vrijednostima, misijom i planovima korporativne i društvene odgovornosti, CWP podržava aktivnosti koje doprinose razvoju i poboljšanju uslova u lokalnoj zajednici. To uključuje angažovanje lokalne privrede i radne snage, kao i ulaganje u infrastrukturu, očuvanje životne sredine, osnaživanje mladih, edukaciju, aktivnosti obrazovnih i sportskih institucija, i umjetnost i kulturu, posebno kroz očuvanje lokalnih tradicija i običaja.

  Blisko sarađujemo sa predstavnicima lokalne zajednice, kako bismo osigurali da od nas dobiju pravu podršku, na način koji gradi dugoročne kapacitete i koji je prilagođen onome što je zajednici potrebno i od čega može imati najviše koristi.

 • Da li će projekat Montečevo imati uticaj na promjenu cijena električne energije?

  Cijene električne energije formira i primjenjuje Elektroprivreda Crne Gore, u skladu sa promjenama na energetskom tržištu i troškovima proizvodnje električne energije. S tim u vezi, realizacija projekta Montečevo ne može imati uticaj na promjene cijena električne energije.

 • Od kojih materijala se prave solarni paneli i da li postoji elektromagnetni uticaj na životnu sredinu?

  Proizvodnja solarnih panela uključuje više različitih materijala, kao što su staklo, silicijum, aluminijum, čelik, bakar i drugi. Listu materijala u solarnom panelu prvenstveno diktira vrsta solarnih ćelija koje sadrži, što se može razlikovati kod različitih proizvođača solarnih panela.

  Solarne elektrane predstavljaju ekološki čiste izvore električne energije, čije se komponente proizvode po savremenim, ekološki prihvatljivim tehnologijama. Solarne elektrane rade bešumno, ne ispuštaju štetne materije i ne emituju štetno elektromagnetno zračenje u okolinu. U rasponu frekvencija snage, elektromagnetno okruženje solarne elektrane je niže od vrijednosti koje generiše redovna upotreba kućnih aparata, što nema uticaj na društveno okruženje i životnu sredinu.

 • Da li postoji refleksija od solarnih panela koja može da utiče na biodiverzitet?

  Solarni paneli su dizajnirani da apsorbuju sunčeve zrake, a ne da ih reflektuju. Instalacijom solarnih panela proizvedenih po najvišim standardima i najnovijim tehnologijama, efekat refleksije je sveden na minimum.

 • Koliko će trajati razvoj projekta, a koliko izgradnja?

  Razvoj projekta, koji podrazumijeva dobijanje dozvola za građenje solarne elektrane zajedno sa pratećom infrastrukturom, je predviđeno da traje dvije godine, dok je očekivani period izgradnje solarne elektrane manje od jedne godine.

 • Koliki je životni vijek projekta i šta se dešava nakon isteka trajanja?

  Životni vijek eksploatacije solarne elektrane je 20 godina, nakon čega investitor donosi odluku o eventualnoj reinstalaciji panela i nastavku eksploatacije ili uklanjanju objekta i vraćanju zemljišta u prvobitno stanje. U tom slučaju se komponente panela razgrađuju i recikliraju.

 • Da li ćemo imati prilike da saznamo više o projektu i na koji način?

  Na našem veb-sajtu možete da pratite nove informacije o projektu. Pored toga, zainteresovana javnost će imati priliku da učestvuje u javnim raspravama i prezentacijama.