CWP vidi održivost kao priliku za ekonomski razvoj u simbiotičkim odnosima sa lokalnim zajednicama i životnom sredinom, obezbjeđujući resurse za buduće generacije. Cilj kompanije CWP je da se razvija i raste sa zajednicama u kojim posluje i poboljša kvalitet života i uslove prirodnog okruženja.

Klimatske vanredne situacije, zagađenje vazduha i vode, degradacija biodiverziteta i narušavanje zdravlja ljudi su današnje brige sa kojima se svi suočavamo. Dekarbonizacijom proizvodnje električne energije, obnovljive tehnologije igraju ključnu ulogu u nastojanju da se poboljša zdravlje ljudi, kvalitet života i životne sredine.

Solarne elektrane, kao jedan od oblika obnovljive tehnologije, doprinose poboljšanju kvaliteta prirodne sredine jer ne emituju štetne materije. Štaviše, one direktno smanjuju količinu emisije CO2 i emisije drugih štetnih gasova i čestica koje nastaju pri sagorijevanju fosilnih goriva u elektranama.

Kao lider u oblasti obnovljive energije, CWP ima za cilj da razvije solarnu elektranu u Crnoj Gori sa odgovornošću i obavezom da upravlja svojim radom na održiv način. Da bi to i osigurala, kompanija CWP je razvila politike i procedure u skladu sa najvišim standardima.

1. Održivost životne sredine

Prateći najviše evropske i međunarodne standarde zaštite životne sredine, projektne lokacije se pažljivo biraju, kako bi bile u skladu sa okruženjem i lokalnim zajednicama. CWP sarađuje sa priznatim domaćim stručnjacima i vodećim svjetskim konsultantima u praćenju flore i faune i izradi studija o uticaju projekta na prirodnu i društvenu sredinu. Rezultat ovakvih studija je niz mjera i preporuka koje se CWP i njegovi saradnici na projektu obavezuju da ispune. Ove mjere su prvenstveno usmjerene na očuvanje lokalne flore i faune, zagađenje vazduha, buku, itd.

2. Društvena održivost

Saradnja sa lokalnom zajednicom jedan je od najvećih prioriteta za CWP. Osiguravajući održivo snabdijevanje električnom energijom, obezbjeđujući radna mjesta, donoseći inicijative za lokalni razvoj i obezbjeđujući čistiju životnu sredinu za sadašnje i buduće generacije, solarna elektrana je jedan od glavnih kreatora promjena u današnjoj energetskoj i ekološkoj krizi.

CWP je posvijećen ispunjavanju najstrožijih domaćih i međunarodnih standarda u oblasti društvene održivosti i zaštite ljudskih prava. CWP takođe izuzetno vodi računa da obezbijedi pravovremenu identifikaciju i uključivanje svih relevantnih aktera, među kojima su nevladine organizacije i udruženja građana. Radi mjerenja uticaja i predlaganja mjera za minimiziranje tih uticaja, CWP sarađuje sa lokalnim stanovništvom, obezbjeđujući nesmetano obavljanje poljoprivredne proizvodnje i korišćenje usluga ekosistema.

3. Održivost upravljanja

Da bi podržala koncept održivosti, kompanija CWP postavlja interni sistem praksi, kontrola i procedura, kako bi donosila efikasne odluke, poštovala zakon i zadovoljila potrebe zajednice u kojoj posluje.